Bäumelt Z., Šůcha P., Hanzálek Z.: Personnel Scheduling System
 

Anotation EN: Personnel Scheduling System is a tool used to generate the rosters for the companies with the unbalanced workload. The personnel scheduling problem is loaded by a web service, solved and a solution is returned. The rosters are created automatically by the library of the algorithms for the personnel scheduling problems. The algorithms are chosen dynamically to solve the problem with respect to the decision of the hyperheuristic. Therefore, the roster is improved from the different point of views by the different algorithms. The library of the algorithms contains of the optimal algorithms and heuristics, which are more suitable for the larger instances of the problems. The constraints given by the labour code and the collective agreement are taken into account. The contribution of the system is twofold. Firstly, the time necessary to create the roster is shortened. Secondly, the rosters are created efficiently in comparison to the solutions made in a manual way, e.g. the overtime hours are decreased. Consequently, the personal costs are reduced in both cases in the company where this system is used.

Anotation CZ: Systém pro přiřazování směn je webový nástroj, který slouží pro tvorbu rozvrhů na pracovištích ve směnných provozech. Po nahrání vstupu řešeného problému v požadovaném formátu je uživateli vrácen automaticky vytvořený rozvrh směn. Rozvrhy jsou tvořeny pomocí knihovny algoritmů pro rozvrhování lidských zdrojů. Algoritmy řešící tvorbu rozvrhu se dynamicky mění na základě rozhodnutí hyperheuristiky, která je v knihovně nadstavbou nad ostatními algoritmy. Rozvrh je tak vylepšován z několika různých pohledů, které jsou zastoupeny různými algoritmy. Knihovna kombinuje použití algoritmů optimální a heuristických, které jsou vhodnější pro tvorbu rozvrhů pro velké instance problémů. Algoritmy během tvorby rozvrhu uvažují omezení daná Zákoníkem práce ČR a dále omezení daná kolektivní smlouvou. Přínos tohoto systému je dvojí – je zkrácena doba potřebná na vytvoření vlastního rozvrhu, který byl dříve tvořen ručně. Dále jsou rozvrhy vytvářeny efektivnějším způsobem než v případě ruční tvorby, např. dochází ke snižování přesčasů proplácených zaměstnavatelem. Oba tyto přínosy tak vedou na finanční úspory společnosti, která tento systém využívá.

Package Version Date Type
Personnel Scheduling System (BibTeX) 1.0 12/12/2013 bib
Personnel Scheduling System (Dokumentace) 1.0 12/12/2013 pdf

This work was supported by the Technology Agency of the Czech Republic under the Centre for Applied Cybernetics TE01020197.