Osnova, podle které jsem jel na dnešním workshopu na Installfestu.

1 Co je Emacs?

 • Všestranný textový editor
 • Interpret Lispu (v jazyce C) + spousta Lispového kódu
  • C: 280 kLoC (20%), Lisp: 1 MLoC (80%)
  • Srovnání – Firefox: 6 MLoC C/C++, 3.6 MLoC JavaScript+HTML
 • Emacs = Editor MACroS nebo Esc-Meta-Alt-Ctrl-Shift :)
 • Plnohodnotný operační systém :) (M-x tetris, M-x doctor)
 • Začal vznikat v 70. letech

emacs_learning_curves.png

2 Terminologie

 • Poplatná době vzniku
 • Buffer = otevřený soubor
 • Okno (window) = část obrazovky editoru zobrazující buffer
  • Jedno okno zobrazuje právě jeden buffer
  • Jeden buffer může být zobrazován nula až N okny
 • Frame = to čemu dneska říkáme okno
  • Může být grafický nebo textový (terminál)

3 Základní klávesové zkratky

 • Mnoho jich je stejných jako v bashi
 • Dobře se používají i na exotických klávesnicích (kámošův notebook, BT klávesnice k mobilu/tabletu, …)
 • Notace: C = Control, M = Meta = Alt = Esc, S = Shift

3.1 Kurzor

 • C-b = backward char, C-f = forward char, C-p = prev line, C-n = next line
 • M-b = backward word, M-f = forward word, M-p = prev ???, M-n = next ???
 • C-a = home, C-e = end
 • M-a = backward sentence, M-e = forward sentence

3.2 Mazání

 • C-d = znak, M-d = slovo
 • C-k = do konce řádky

3.3 Příkazy

 • C-x C-f = find (open) file
 • C-x C-s = save file
 • C-x C-c = “exit”
 • C-x u, C-_, C-/ = undo

Pozn.: C-x je tzv. prefixová klávesa, podobně jako Esc

 • C-l = redisplay, center, …
 • C-g = přeruší právě vykonávanou operaci (mačkat, když Emacs nereaguj)

3.4 Hledání

 • C-s = interactive search, C-M-s = interactive regexp search
 • C-r = reverse search

3.5 Prefix/numeric argument

 • Neplést s prefixovou klávesou
 • Mnohým příkazům (klávesovým zkratkám) lze předat číselný parametr
 • Většinou to znamená opakování
 • C-u 8 C-f – posun o 8 znaků doprava
 • M-8 C-f – to samé
 • C-u samotné modifikuje některé příkazy i bez čísla (C-u C-x C-c = vše ulož a “exit”)

4 Příkazová řádka

 • M-x <příkaz>
 • Mini-buffer – většina klávesových zkratek stejná jako při editaci normálních bufferů (souborů)
 • tab-completion
 • completion “modes”
 • Příkaz je lispovská funkce označená jako (interactive).
 • Klávesové zkratky spouští příkazy – viz (global-set-key ...).

5 Velké (major) a malé (minor) módy

 • V Emacsu se vše motá kolem “módů”
 • Velký mód:
  • definuje zvýrazňování syntaxe,
  • definuje klávesové zkratky,
  • implementuje (automatické) zarovnávání kódu,
  • vybírá se automaticky podle přípony nebo obsahu souboru,
  • lze ho vybrat i manuálně (spuštěním příkazu *-mode; např. c-mode).
 • Malý mód:
  • Implementuje dodatečnou funkcionalitu, kterou má smysl používat s vícero velkými módy.
  • Příklady:
   • flyspell-mode
   • auto-fill-mode
   • hide-show-mode
 • Jaké módy jsou momentálně aktivní naznačuje Mode line.

6 Přístup k nápovědě

 • Emacs má poměrně dobrý systém nápovědy.
 • C-h prefix key
  • C-h f – funkce
  • C-h v – proměnné
  • C-h k – klávesová zkratka
  • C-h m – mód
  • C-h i – prohlížeč info stránek (C-h i m Emacs <RET>)
   • Navigace: ‘n’, ‘p’, ’[’, ’]’
   • ’i’ – hledání v rejstříku (pak ’,’)
 • M-x man

7 Bloky (region, rectangle)

 • Nové verze Emacsu (konečně) podporují výběr pomocí S-<šipky>.
 • Tradičně: blok je oblast od “značky” ke kurzoru (point).
 • C-SPC = polož značku
 • Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X – standardně nefunguje, lze zapnout M-x cua-mode.
  • Ctrl-C koliduje s mnoha standardními zkratkami; cua-mode to částečně řeší.
 • Tradičně:
  • Smazaný text se ukládá do “kill ringu” (např. C-k, M-d)
  • C-y (yank) vloží hodnotu z konce “kill ringu”
  • M-y (následující po C-y) vkládá starší hodnoty z “kill ringu”.
  • C-w = kill region
  • M-w = “copy” region
 • Obdélníkové bloky
  • C-x r * – neintuitivní (aspoň pro mne)
  • C-x SPC = rectangle mark mode
   • M-x string-insert-rectangle – vloží stejný text na každou řádku bloku
  • CUA mode: C-RET = cua-set-rectangle-mark
   • string-insert-rectangle není potřeba; stačí začít psát
   • ve výjimečných případech se chová podivně

8 Správa oken a bufferů

 • Správa oken
  • není ideální
  • C-x 2, C-x 3 = rozděl okno vertikálně/horizontálně
  • C-x o = přesun na následující okno
  • Windmove package – pohyb mezi okny podle směru (např. S-<šipky>)
  • C-x 0 = smaž aktuální okno (ale ne buffer)
  • C-x 1 = smaž ostatní okna
 • Přepínání bufferů
  • C-x <left>/<right>
  • C-x b = zadat název bufferu (použitelné s completion módy)
  • C-x C-b (polo) interaktivní výběr bufferu
  • M-x ibuffer = interaktivní výběr bufferu
  • M-x helm-buffer-list = dtto

9 Užitečné příkazy/klávesové zkratky

 • M-q = přeformátování odstavce (v mnoha módech inteligentní)
 • C-s = interactive search, C-M-s = interactive regexp search
  • V příkazové řádce hledání:
   • C-s – minulé hledání
   • C-w – doplní slovo pod kurzorem
   • M-c – přepne rozlišování malých a velkých písmen
   • M-e – editace (např. minulého hledání po C-s C-s)
 • M-% = nahrazení řetězce
 • C-M-S-% = nahrazení regulárního výrazu
 • M-/ = doplň rozepsané slovo podle předchozích slov
 • Macros: F3 = začátek nahrávání, F4 = konec nahrávání/spuštění
 • Nahrazení textu ve víc souborech najednou: M-x dired-mode, mark (m), Q
 • M-x occur
 • M-x rgrep
 • M-; comment-dwim (do what I mean)
 • C-M-a = beginning-of-defun, C-M-e = end-of-defun
 • C-M-p, C-M-n, C-M-u = pohyb po závorkami ohraničených blocích (prev, next, up)
 • C-u C-SPC – návrat na místa předchozí editace

10 Konfigurace, “Customization”

 • Možnosti konfigurace jsou nekonečné
 • Předkonfigurovaný Emacs: https://github.com/bbatsov/prelude
 • Standardní konfigurační soubor ~/.emacs nebo ~/.emacs.d/init.el.
  • Nastavování proměnných
  • Konfigurace klávesových zkratek (global-set-key (kbd "C-c w") 'toggle-truncate-lines)
  • Definice vlastních příkazů
  • Zapínání minor módu
 • Customization
  • User Hacker-friendly konfigurace
  • +GUI+TUI pro konfiguraci skoro všeho
  • M-x customize
  • M-x customize-{variable,face,group}
  • Není potřeba ručně editovat ~/.emacs

11 File/directory-local variables

 • Konfiguraci Emacsu lze ukládat i do editovaných souborů.
 • Podobně je možné konfiguraci uložit do souboru .dir-locals.el a pak bude platit pro všechny soubory v daném adresáři a jeho podadresářích.
 • M-x add-file-local-variable
 • M-x add-dir-local-variable
/* Local Variables: */
/* compile-command: "make CFLAGS='-g -O0 -Wall" */
/* End: */

12 Programování

 • Odsazování
  • většinou automatické, nebo po <TAB>
  • inteligentní zarovnávání všeho
   • ’M-q’ v komentáři zarovná komentář
 • Kompilace
  • M-x compile, M-x recompile
  • M-x next-error (skáče na chyby, detekce mnoha kompilátorů/formátů chybových hlášení)
 • Doplňování kódu
 • Často možnost interakce s interpretrem skriptovacích jazyků (např. v M-x python-shell-send-defun)
 • Verzovací systémy
  • vc – stejné klávesové zkratky pro všechny VCS (např. C-x v = – diff aktuálního souboru)
  • magit – speciální mód pro práci s gitem

13 Užitečné módy

 • https://www.gnu.org/software/auctex/ – pokročilý editor na *TeXové dokumenty
  • navigace po sekcích, promote/demote sekcí
  • integrace s BibTeXem pro snadné hledání/vkládání citací
  • náhledy rovnic a obrázků přímo v editovaném textu
 • http://orgmode.org/ – tvorba a organizování poznámek, TODO seznamů, plánování projektu, tvorba dokumentů atd.
  • tato prezentace je v org módu
 • dired-mode – správa souborů
  • C-x d, C-x C-f (adresář)
  • mazání souborů: označit ‘d’, smazat ‘x’
 • TRAMP
  • vzdálená editace (kompilace, …) souborů
  • SSH, sudo, …
 • http://notmuchmail.org/ – lokální “gmail” (rychlé vyhledávání), GUI v Emacsu
 • shell, eshell – práce s příkazovou řádkou bez opuštění Emacsu

Instalace balíků třetích stran:

14 emacsclient

 • Emacs většinou dlouho startuje
 • Doba startu záleží na uživatelské konfiguraci
  • Inicializace balíků při startu vs. autoload
 • Emacs lze pustit jako “server” (emacs --daemon) a připojovat se k němu pomocí programu emacsclient.
  • Nic se nemusí konfigurovat, emacsclient si spustí emacs sám:

   #!/bin/sh
   exec emacsclient -a '' "$@"
   
 • K jednomu serveru se lze připojit současně z různých terminálů (lokálně X-windows, vzdáleně přes SSH).

15 Úvod do Emacs Lispu

 • (Emacs) Lisp
  • C-h i m Elisp <RET>
  • Je jednodušší než např. Common Lisp
  • Program i data vypadají stejně (S-výrazy/S-expressions/sexp)
  • Vyhodnocení výrazu:
   • číslo je číslo, řetězec je řetězec
   • seznam: první prvek udává jméno funkce, ostatní prvky jsou parametry.

    (message "Ahoj")
    (message (concat "Ahoj" "Installfest"))
    
  • Proměnné:
   • globální:

    (defvar xyz 0)
    
   • lokální:

    (let (a b)
     <kód>)
    
  • Funkce:

   (defun fs-czech ()
    "Starts flyspell with czech dictionary"
    (interactive) ; Způsobí, že fs-czech se dá spustit pomocí M-x
    (flyspell-mode)
    (ispell-change-dictionary "czech")
    (flyspell-buffer))
   

16 Příklad použití elispu

 • Navigace po framech v LaTeX beameru

  (defconst latex-beamer-frame-re     ; Regulární výraz, který budeme hledat
   "\\\\\\(frametitle\\|section\\){")  ; '\' se musí 2x escapovat
  
  (defun is-outside-of-comment ()
   (null (nth 8 (syntax-ppss))))
  
  (defun latex-beamer-previous-frame ()
   (interactive)
   (while (progn
        (re-search-backward latex-beamer-frame-re)
        (not (is-outside-of-comment))))
   (recenter 0))
  
  (defun latex-beamer-next-frame ()
   (interactive)
   (when (looking-at-p latex-beamer-frame-re)
    (forward-char))
   (while (progn
        (re-search-forward latex-beamer-frame-re)
        (not (is-outside-of-comment))))
   (goto-char (match-beginning 0))
   (recenter 0))
  
  (add-hook 'LaTeX-mode-hook (lambda ()
   (local-set-key (kbd "M-p") 'latex-beamer-previous-frame)
   (local-set-key (kbd "M-n") 'latex-beamer-next-frame)))
  

17 In-line elisp

 • C-x C-e = vyhodnoť výraz před kurzorem (point)
 • Kusy elispu lze vkládat do komentářů programů v jiných jazycích a spouštět přímo tam.
\chapter*{List of Acronyms}

% Sort acronyms: (let ((sort-fold-case t)) (sort-regexp-fields nil "^[[:space:]]*\\\\acro\{\\([^}]*\\)\}.*$" "\\1" (search-forward "\\begin{acronym}") (search-forward "\\end{acronym}")))
\begin{acronym}[XXXXX]
 \acro{AC}{Access Category}
 \acro{ACK}{Acknowledge}
 \acro{BFQ}{Budget Fair Queuing}
\end{acronym}