Podklady z mého Nix & NixOS workshopu na InstallFestu 2024.

Základy práce s Nixem

Instalace

Základní příkazy

 • Starý nix: nix-build, nix-shell, nix-env
  • (-) částečně nekonzistentní přepínače u různých příkazů
  • (+) stabilní, dostupná široká funkcionalita
 • Experimentální příkaz: nix
  • nix build, nix develop, nix profile
  • (-) je potřeba explicitně povolit:
   • nix --experimental-features 'nix-command flake'
   • konfigurační soubor: ~/.config/nix/nix.conf
  • (-) nestabilní, na stabilizaci se pracuje
  • (+) konzistentnější přepínače
  • (+) TAB-doplňování názvů attributů

Nixpkgs

Jak použít libovolnou verzi SW?

 • Použít starší větev nixpkgs:

  nix shell nixpkgs/nixos-23.05#htop
  htop --version
  exit
  
 • Použít libovolný commit z nixpkgs:
  • https://lazamar.co.uk/nix-versions/ – zkusíme verzi 3.0.5:

   nix-shell -p htop -I nixpkgs=https://github.com/NixOS/nixpkgs/archive/f8f124009497b3f9908f395d2533a990feee1de8.tar.gz
   nix shell nixpkgs/f8f124009497b3f9908f395d2533a990feee1de8#htop
   htop --version
   exit
   
 • Použít aktuální nixpkgs, ale zkompilovat proti tomu starší verzi htopu
  • Musí se upravit atribut src v “definici” balíku

”Override” atributů v definici balíku

 • Je lepší si na to vytvořit soubor shell.nix:

  with import <nixpkgs> {};
  mkShell {
   packages = [
    bashInteractive
    (htop.overrideAttrs (old: {
     src = fetchFromGitHub {
      owner = "htop-dev";
      repo = old.pname;
      rev = "3.1.0";
      hash = "";       # smazat hash!!!
     };
    }))
   ];
  }
  
 • Spustit nix-shell a doplnit hash podle chybové hlášky
 • Otestujeme:

  nix-shell
  htop --version
  which htop
  
 • Aby i název cesty v /nix/store obsahoval správnou verzi, je potřeba změnit i atribut version

Změna více atributů

 • Přidání version (nezapomenout na rec)

  with import <nixpkgs> {};
  mkShell {
   packages = [
    bashInteractive
    (htop.overrideAttrs (old: rec {
     version = "3.1.0";
     src = fetchFromGitHub {
      owner = "htop-dev";
      repo = old.pname;
      rev = version;
      hash = "sha256-/48Ca7JPzhPS4eYsPbwbSVcx9aS1f0LHcqsbNVWL+9k=";
     };
    }))
   ];
  }
  
 • Občas je potřeba změnit i jiné atributy (závislosti, configure flags, …)

Jak vytvořit balíček?

 • Použít nástroj nix-init pro vytvoření kostry balíku.
  • Výstup předpokládá, že tvoříme balík pro nixpkgs, což je funkce, která bude zavolána v rámci callPackage z nixpkgs.
  • Pokud chceme balík mimo nixpkgs, můžeme nahradit parametr funkce ({...}:) za with import <nixpkgs> {};
 • Zkusíme balík přeložit (pravděpodobně to nepůjde bez úprav):

  nix-build
  
 • Výsledek uvidíme za symlinkem result:

  ls -l ./result/
  
 • Typické úpravy default.nix:
  • Přidání závislostí (buildInputs, nativeBuildInputs, propagatedBuildInputs, …)
  • Nastavení parametrů pro ./configure, make, cmake, meson apod.
  • Instalace do $out
  • Patchování nekompatibilit s Nixem
 • Neocenitelný pomocník: nix-shell (bez -p) nebo nix develop:

Ladění pomocí nix-shell/nix develop

nix-shell
# Všechny atributy derivation dostupné jako proměnné prostředí
echo $version
echo $src
# Vlastní sestavení balíku je (v nixpkgs) realizováno funkcí genericBuild
type genericBuild
type buildPhase
genericBuild
# interaktivní řešení problémů

Příklad

 • Vygenerujeme kostru pomocí nix-init

  $ nix-init --url https://pypi.org/project/pynostr/
  Enter tag or revision (defaults to 0.6.2)
  ❯ 0.6.2
  Enter version
  ❯ 0.6.2
  Enter pname
  ❯ pynostr
  How should this package be built?
  ❯ 1 - buildPythonPackage
  Enter output path (leave as empty for the current directory)
  ❯ .
  
 • Vytvoříme shell.nix, kam balík natáhneme voláním callPackage:

  with import <nixpkgs> {};
  mkShell {
   packages = [
    bashInteractive
    (python3Packages.callPackage ./default.nix {})
   ];
  }
  
 • Otestujeme (a zjistíme, že kostru v default.nix už není potřeba upravovat):

  $ nix-shell
  $ python
  from pynostr.key import PrivateKey
  private_key = PrivateKey()
  public_key = private_key.public_key
  print(f"Private key: {private_key.bech32()}")
  print(f"Public key: {public_key.bech32()}")
  

Vlastní distribuce založená na NixOS

 • Myšlenka NixOSu
  • Linuxová distribuce = balík, který závisí na jiných balících + konfigurační soubory, aby spolu balíky dobře fungovaly
  • Nix je dobrý v kompilaci balíků a řešení závislostí, abychom měli Linuxovou distribuci, potřebujeme vyřešit konfiguraci
  • NixOS = Nix kód pro automatické generování konfiguračních souborů

Vlastní distribuce

 • Vytvoříme soubor configuration.nix

  { config, pkgs, ... }:
  {
   boot.loader.systemd-boot.enable = true;
  
   networking.hostName = "InstallFest";
   time.timeZone = "Europe/Prague";
  
   services.openssh.enable = true;
  
   services.xserver.enable = true;
   services.xserver.displayManager.lightdm.enable = true;
   services.xserver.desktopManager.xfce.enable = true;
  
   environment.systemPackages = with pkgs; [ emacs wget ];
  
   users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    extraGroups = [ "wheel" ];
    # secret
    hashedPassword = "$6$UeUi3mis.Na253Zz$l3RlyTEn8ZI0eFUgyJAwjvxr.TMx8rZc1sP/2qbKke1p4fxbSLx2iQ1mV5Qot3p9mofxWcPLxSnH/ciOYo3Pu0";
    packages = with pkgs; [ firefox thunderbird ];
   };
   documentation.nixos.enable = false;
   system.stateVersion = "23.11";
  }
  
  nix-shell -p nixos-rebuild
  # Test the system in a VM
  nixos-rebuild build-vm --no-flake -I nixos-config=$PWD/configuration.nix
  ./result/bin/run-InstallFest-vm
  # Deploy to a remote NixOS computer
  nixos-rebuild switch --no-flake -I nixos-config=$PWD/configuration.nix --target-host example.com
  

Testování s nixos-shell

 • Nástroj nixos-shell (neplést s nix-shell) vytvoří VM dle NixOS konfigurace v souboru ./vm.nix (default), nabootuje jí v qmeu
 • vm.nix

  { config, pkgs, ... }:
  {
   networking.hostName = "InstallFest";
  
   environment.systemPackages = with pkgs; [
    htop
   ];
  
   documentation.nixos.enable = false;
   system.stateVersion = "23.11";
  }
  
  nix-shell -p nixos-shell
  nixos-shell
  

Kontejnery bez zbytečného balastu

 • Kontejnery se často generují z Alpine Linuxu – používá malou musl libc
 • S Nixem můžete snadno docílit toho samého:

  nix-build --expr 'with (import <nixpkgs> {}); ministat'
  nix-tree ./result/       # 30 MB
  nix-build --expr 'with (import <nixpkgs> {}).pkgsMusl; ministat'
  nix-tree ./result/       # 3 MB
  nix-build --expr 'with (import <nixpkgs> {}).pkgsStatic; ministat'
  nix-tree ./result/       # 80 kB
  

Tvorba Docker kontejneru z libovolných Nix balíků

 • Vytvoříme soubor default.nix s následujícím obsahem:

  { pkgs ? import <nixpkgs> {} }:
  pkgs.dockerTools.buildImage {
   name = "ministat";
   tag = "latest";
   config = {
    Cmd = [ "${pkgs.ministat}/bin/ministat" ];
   };
  }
  
 • ${pkgs.ministat} můžeme nahradit ${pkgs.pkgsStatic.ministat}

Spuštění v kontejneru

nix-build
docker load < result
docker run -it ministat

Layered image

 • Místo dockerTools.buildImage lze použít dockerTools.buildLayeredImage, který dá každý Nix balík do samostatné vrstvy (pokud jich není víc než 256).
 • Zlepší upload časy změněného obrazu

Binární kompatibilita s FHS distribucemi